BE Körkort

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.
För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
 • Du har körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Körkortstillstånd

Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att få övningsköra och göra förarprov. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav samhället ställer på alla som ska ta körkort. Du får ditt körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Gå in på sidan www.korkortsportalen.se Du kan ansöka om körkortstillstånd direkt via e-tjänsten ”Ansök om körkortstillstånd” eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten - det krävs inte någon e-legitimation för detta.

Övningskörning

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.
Körning med tungt släp ställer särskilda krav på manövreringen, som du bara kan lära dig genom att öva. Du ska bl.a. lära dig att använda rätt växlings- och bromsteknik. Du ska kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra för behörighet BE ska du

 • ha fyllt 18 år
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

För att få övningsköra med personbil eller lätt lastbil med tungt släp måste du ha körkort för behörighet B, eller ha haft körkort som omfattat behörighet BE.
För att få övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare som har uppsikt över din körning. Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.
Handledaren ska ta med sig handledarbeviset när du övningskör. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet.
Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.

Inför kunskapsprovet

Kunskapsprovet består av 55 frågor. Därutöver finns det fem testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet. Provtiden är 40 minuter. Du måste svara rätt på minst 44 av de 55 frågorna för att provet ska bli godkänt.

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet innehåller frågor om bland annat:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du måste legitimera dig

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande. Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådan på sidan

Kom ihåg!
Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i sex månader.

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket

Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov. Du kan inte ta med eget foto. Detta gäller även dig som redan har körkort och ska göra prov för ny behörighet. Krav på fotografering gäller även dig som ska göra körprov för utökad B-behörighet 96, dig som har körkort med A-behörighet och ska göra körprov för högre A-behörighet samt för dig som ska göra körprov för att upphäva villkoret automat.

Trafikverket skickar ett inbetalningskort på avgiften för fotografering.

Efter kunskapsprovet

Du måste svara rätt på minst 44 av de 55 frågorna för att provet ska bli godkänt. Om du har svarat fel på några frågor står det på det skriftliga beslutet vilka kunskapsområden de frågorna gällde.

Godkänt kunskapsprov

Direkt efter provet får du ett skriftligt beslut på att provet är godkänt. Ett godkänt kunskapsprov är giltigt i ett år. Om du inte har gjort ett godkänt körprov under ettårsperioden, måste du göra om kunskapsprovet, mot ny avgift.

Underkänt kunskapsprov

Om provet blir underkänt får du ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna.

Under provet

Körprovet består av

 • säkerhetskontroll
 • särskilt manöverprov
 • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

Körprovet för behörighet BE börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår.
Du får själv välja arbetsmomentens ordning. I säkerhetskontrollen ingår ett urval eller allt av följande: Belysning, körriktningsvisare, reflexer, signal, vindrutetorkare/spolning, backspeglar, styrning, bromsar (parkeringsbroms* och färdbroms), däck/fälg, vätskor (t.ex. spolarvätska, kylarvätska, bromsvätska och motorolja), varningssystem, rutor, kopplingsanordning, katastrofbromswire, elanslutningar till släp, last (t.ex. säkring, placering mängd, registreringsbevis).
Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla anvisningar om hur kontrollen går till.

*Parkeringsbroms på släpet ska kontrolleras både framåt och bakåt.

Särskilt manöverprov

Före körningen i trafik ska du göra ett manöverprov. Du får använda högst 10 minuter för hela manöverprovet. Om förarprövaren bedömer att det finns brister i din manövrering avbryts körprovet och blir då inte godkänt.
Körningen i trafik pågår minst 25 minuter, och du får köra i både tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål.
Under körprovet görs en helhetsbedömning av din körning utifrån samma kriterier som vid körprov för behörighet B. Dessutom bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen. Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Kom ihåg!

 • Ta med dig en godtagbar och giltig ID-handling till körprovet.
 • Ta med dig det senast utfärdade registreringsbeviset för både dragfordonet och släpvagnen.
 • Se till att släpvagnen är lastad på korrekt sätt.
 • Förankra lasten på föreskrivet sätt.
 • Du måste vara permanent bosatt i Sverige.

Krav på fordon som används vid körprov

Körprovet ska genomföras med en lämplig personbil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.
Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.
Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Tekniska krav på bil och släp

Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger
 3 500 kg. Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h och ska ha:

 • en tjänstevikt av minst 1 000 kg,
 • en totalvikt av högst 3 500 kg,
 • huvudstöd (nackskydd) på framsätena,
 • godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena,
 • manuell växellåda och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om inte provet avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad bil.

Släpfordonet ska:

 • ha en totalvikt av minst 1 000 kg och högst 3 500 kg,
 • vara lastat till minst halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär, bruttovikten får dock inte understiga 800 kg,
 • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används.

Undantag

Om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du använda bil med automatisk växellåda. Vid ett sådant omprov får du även använda släpvagn utan lådkonstruktion och lätt släpfordon om det är utrustat med broms. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men behöver vid sådant prov inte uppgå till halva maximilasten.